Inbjudan till: Års- och medlemsmöte 2015-09-16

Härmed inbjuds samtliga medlemmar i Svenska kriminalteknikföreningen att delta i års- och medlemsmöte för 2015.

Mötet kommer att hållas i Polishuset Kronoberg, Stockholm, sal 200 den 16 september 2015 mellan c:a 09.30 – 16.30.

Vi inleder dagen med kaffe 09.00-09.30 och håller därefter vårt årsmöte. Från klockan 10.00 och framåt kommer vi få lyssna till flera intressanta presentationer varav följande kan nämnas;

  • Sølvi Harjo, Kriminaltekniker från KRIPOS, Norge, kommer att redogöra för det s k Ålsesundsdråpet (”Aksla-saken”). Ett mycket uppmärksammat ärende om sexualmordet på en ung kvinna och där kriminaltekniken kom att spela stor roll för utredningen.
  • Advokat Johan Eriksson från Försvarsadvokaterna Stockholm och f d kriminalteknikern Sonny Björk kommer ge sin syn på anlitandet av extern expertis samt advokaters roll i rättsprocessen.

Programmet i sin helhet liksom eventuell kompletterande information om dagen kommer inom kort finnas tillgängligt på föreningens hemsida: www.kriminalteknikforeningen.se.

Anmälan för att delta vid medlemsmötet sker senast måndagen den 7 septembersvenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se
OBS! I anmälan skall det stå namn och polisområde (det går bra att anmäla flera namn i samma mail). Vi bjuder på lunch och kaffe under dagen.

Varmt välkomna önskar Svenska kriminalteknikföreningen genom styrelsen!

Specialarbeten fördjupningskurs kriminalteknik

Vid polisutbildningen i Växjö genomförs valbar kurs i kriminalteknik. Studenterna skriver ett specialarbete under kursen.

Lärare är kriminaltekniker Bo Svensson som är ämnesansvarig för polisprogrammet / kriminalteknik på Linnéuniveresitetet i Växjö.

Specialarbetena finns tillgängliga under menyn Medlemsinloggning – Artiklar (endast tillgängligt för medlemmar).

Smartphone i det kriminaltekniska arbetet

När det gäller teknikutveckling finns det nu en i princip outsinlig källa av appar till våra smarta mobiltelefoner att tillgå för oss alla som är teknikintresserade. De flesta av oss har säkert en privat smartphone som vi använder till allt från att läsa nyheter, betala räkningar, hitta en adress eller kanske bara att lyssna på någon radiokanal.

Det finns i dagsläget väldigt många olika appar som kan användas i det kriminaltekniska arbetet. På tekniska roteln i Stockholm finns det en framtidsgrupp som redan har tittat lite på behov och möjligheter med appar. Det vore önskvärt med en gemensam och enhetlig syn nationellt på vad som är möjligt och rimligt med dessa nya verktyg vid brottsplatsarbete, där både verksamhetsnytta och säkerhetsaspekter behöver belysas. Det handlar inte bara om att underlätta vårt arbete utan även att utveckla arbetet och på så vis göra ett bättre kriminaltekniskt arbete med en smartphone än vad vi kan göra utan.

Du kan läsa hela artikeln under menyn Medlemsinloggning – Artiklar (endast tillgänglig för medlemmar)

Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2014

Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den

19 september 2014
klockan 09.00 – 09.30.

Platsen för mötet är kongressalen på Djurönäset i Stockholm.

Bl.a.

Utlottning av priser för mötesdeltagarna och utlottning av stipendie till Kriminaltekniskt Forums utbildningskonferens i Norge 2016

Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 11 sep 2014.

VARMT VÄLKOMMEN !

önskar styrelsen för Svenska Kriminalteknikföreningen

Medlemsmöte i Örebro den 7 november

Medlemsmöte
(extra årsmöte)

Svenska Kriminalteknikföreningen håller ett medlemsmöte i

Örebro, torsdagen den 7 nov 2013

Pga en ”liten malör” vid årsmötet på Djurönäset inbjuder föreningen sina medlemmar till ett medlemsmöte /extra årsmöte på polismässen i Örebro (Klostergatan 35 i Örebro. Koordinater WGS 84 (lat, lon): 59.27799, 15.21408)

Programmet för dagen är:

10.00 – 10.30
Årsmöte-ekonomisk redovisning från revisorerna

10.30 – 12.00
Olika former av dentalmassor för avgjutning
leverantör visar nya alternativ inom dentalmassor

12.00 – 13.00
Föreningen bjuder på lunch

13.00 – 14.00
Intressant ärende presenteras av Göran Swartz och Kenneth Åberg/Örebro
Grovt narkotikabrott, det blir inte alltid som man tänkt sig…

14.00 – 16.00
Herkulesplanet som kraschade mot Kebenekaise
Urban Jonasson/ Umeå berättar om arbetet där.

I mån av tid kommer användbara kriminalteknska appar att presenteras, vilket ökar möjligheten att använda din smartphonen som som arbetsverktyg

Anmäl er på  info@kriminalteknikforeningen.se.

Sista anmälningsdag är: måndagen den 4 november 2013

Hjärtligt välkommna till Örebro för en intressant dag !!

Om ni har medarbetare som inte är medlemmar än, men som vill bli det och följa med till Örebro. Gå in på våran hemsida http://www.kriminalteknikforeningen.se/info/ och ansök.

Årsmöte 2013

Årsmöte 2013
Svenska kriminalteknikföreningen

 

Plats: Djurönäsets kursgård
Tid: Onsdagen den 18 september klockan 16.30

DAGORDNING

§1.                Mötets öppnande
§2.                Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3.                Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§4.                Godkännande av dagordning
§5.                Fråga om årsmötets stadgeenliga utysande
§6.                Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
§7.                Fastställande av resultat- och balansräkning
§8.                Revisorernas berättelse
§9.                Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§10.              Fastställande av medlemsavgift
§11.              Valberedningen
§12.              Ärende som väckts av styrelsen
§13.              Ärende som väckts av medlem
§14.              Övriga frågor
§15.              Avslutning

Förstoringsglas och tänder – kriminalteknik och rättsodontologi i samverkan

En artikel som beskriver några samverkansområden som skribenterna Anna Jinghede och Tony Möörk höll ett symposium kring vid den årliga riksstämman i odontologi.

Identifiering av avlidna

Det är polisens ansvar att identiteten fastställs på anträffade avlidna. Det har flera skäl: juridiska (rätten till begravning), kunna inleda förundersökning, (bodelning), ekonomiska (livförsäkring) och humana.

Identifiering med hjälp av tänder är en välbeprövad och mycket säker metod. Tänder är extremt motståndskraftiga och individspecifika vilket är en fördel även då andra metoder inte är möjliga, exempelvis vid brand, kraftig förruttnelse och skelettering.

Tandidentifiering är en komparativ metod, som även innefattar fingeravtryck och DNA samt förutsätter att det finns jämförelsematerial hos någon tandläkare. I Sverige besöks tandvård relativt regelbundet, till skillnad från i många andra länder. Vid större internationella katastrofer kan det ställa till problem, då brist på dentalt jämförelsematerial kräver att man måste förlita sig till mer tidskrävande metoder.

Då en person anmälts försvunnen inhämtas AM-uppgifter, AM = ante mortem = före döden, från bland annat anhöriga och tandvården. När en kropp anträffas så undersöks denna och PM-uppgifter, PM = post mortem = efter döden, dokumenteras. AM- och PM-uppgifter, som exempelvis fynd relaterade till munhåla och tänder, jämförs sedan och en slutsats formuleras. Så lite som en tand kan räcka för att identiteten ska kunna fastställas. Om annat dentalt jämförelsematerial än ett foto på individen i livet där framtänderna framskymtar saknas, kan så kallad superimposition tillämpas. Tekniken baseras på att foto på den anträffade skallen digitaliseras och läggs över porträttbilden. Är identiteten positiv kommer anatomiska strukturer i ansikte, käkar och tänder att sammanfalla.

Associativ identifiering sker genom konfrontation med anhörig och genom jämförelse med till exempel ett körkort. Dessa metoder bör undvikas med anledning av risken för misstag och felidentifiering. Den avlidnes utseende kan vara kraftigt förvanskat på grund av förruttnelse och dödsorsak. Vidare kan ett löst föremål som anträffas på en kropp, exempelvis ett körkort, teoretiskt sett tillhöra någon annan.

Anna Jinghede, leg. tandläkare och kriminaltekniker
Tony Möörk, kriminaltekniker, Tekniska roteln i Örebro