Årsmöte 2013

Årsmöte 2013
Svenska kriminalteknikföreningen

 

Plats: Djurönäsets kursgård
Tid: Onsdagen den 18 september klockan 16.30

DAGORDNING

§1.                Mötets öppnande
§2.                Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3.                Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§4.                Godkännande av dagordning
§5.                Fråga om årsmötets stadgeenliga utysande
§6.                Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
§7.                Fastställande av resultat- och balansräkning
§8.                Revisorernas berättelse
§9.                Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§10.              Fastställande av medlemsavgift
§11.              Valberedningen
§12.              Ärende som väckts av styrelsen
§13.              Ärende som väckts av medlem
§14.              Övriga frågor
§15.              Avslutning